.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . تبریک روز معلم - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. تبریک روز معلم

 تبریک روز معلم

                     

                        می‌توان در سایه آموختن               گنج عشق  جاودان اندوختن

  
                       اول از استاد، یاد آموختیم                پس، سویدای سواد آموختیم

 

                         از پدر گر قالب تن یافتیم                از معلم جان روشن یافتیم

 
                   ای معلم چون کنم توصیف تو                چون خدا مشکل توان تعریف تو

 
                      ای تو کشتی نجات روح ما                ای به طوفان جهالت نوح ما

 

                یک پدر بخشنده آب و گل است                یک پدر روشنگر جان و دل است

 

                  لیک اگر پرسی کدامین برترین                آنکه دین آموزد و علم یقین

                                                    

                                                          استاد شهریار