.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . تغییرات کتاب ریاضی عمومی دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. تغییرات کتاب ریاضی عمومی دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی

به‌نقل‌از:دفتر‌برنامه‌ریزی‌و‌تألیف‌کتب‌درسی‌گروه‌درسی‌ریاضی  

تغییرات کتاب ریاضی عمومی دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی 

 کتاب جدید ریاضی عمومی دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی که حاصل اصلاح کتاب قبلی است شامل ۶ فصل به شرح زیر می‌باشد:

 فصل اول - احتمال: در این فصل مبحث آمار کتاب قبل حذف شده است و تمامی فصل به مبحث احتمال اختصاص دارد.

 فصل دوم – توابع و معادلات: این فصل، حاصل ادغام و اصلاح فصول دوم و سوم کتاب قبلی می‌باشد و در آن به مباحثی همچون توابع درجه دوم و رسم آنها، روابط بین ضرایب جوابهای معادله درجه دو، تابع جزء صحیح، تابع قدر مطلق، توابع صعودی و نزولی، دنباله‌ها، کاربرد توابع نمایی (رشد و زوال)، تابع نمایی طبیعی، تابع لگاریتم طبیعی و معادلات مثلثاتی می‌پردازد.

 فصل سوم – مشتق: این فصل حاصل اصلاح فصل قواعد مشتق گیری کتاب قبلی است و به یادآوری و تکمیل مفهوم مشتق می‌پردازد.

 فصل چهارم – کاربرد مشتق: در اصلاح این فصل، فصل کاربرد مشتق حذف شده از کتاب ریاضی ۳ نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 فصل پنجم – هندسه مختصاتی و منحنی های درجه دوم: این فصل اصلاح شده‌ی فصل مقاطع مخروطی کتاب قبلی می‌باشد (اصلاحات جزئی است).

 فصل ششم – انتگرال: این فصل حاصل اصلاح جزئی فصل انتگرال قبلی می‌باشد.